Asuntokaupan kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista sekä vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä.

 
 

 

 

Luotettavuus

Saat mitä tilaat – todenmukaisen ja vertailukelpoisen kuntotarkastusraportin.

Riippumattomuus

Riippumattomasti ja puolueettomasti tarkastajan tekemien havaintojen sekä annettujen tietojen pohjalta.

KH 90-00394

Suorittamamme kuntotarkastukset noudattavat aina asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjetta KH 90-00394.

 
 

 

 

Jääviys

Valitsemme aina tarkastajan, joka ei ole jäävi toimeksiannon suhteen. Mikäli näin kuitenkin on, mainitaan se kuntotarkastusraportissa.

Ammattitaito

Kuntotarkastajamme ovat koulutettuja ja kokeneita rakennusalan ammattilaisia.

Luottamuksellisuus

Ymmärrämme saamiemme tietojen luottamuksellisuuden, eikä tietoja luovuteta kuin toimeksiantajalle, ellei toisin ole sovittu.

Tarkoitus

Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista sekä vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä.
 

SISÄLTÖ

Kuntotarkastus on kohteen tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista tarkastushetkellä. Kohde tarkastetaan asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeen (KH 90-00394) mukaisesti, pääosin aistinvaraisin ja rakenteita rikkomattomin menetelmin.
 
Talotekniset järjestelmät arvioidaan pintapuolisiin havaintoihin, omistajalta saatujen tietojen, saatavilla olevien asiakirjojen ja ikään perustuen.
 
Mahdollisten vaurioiden syntymisen syihin otetaan kantaa vain syy-yhteyden ollessa
yksiselitteinen ja selvästi osoitettavissa, muussa tapauksessa suositellaan lisäselvityksiä tai -tutkimuksia.
 
Kuntotarkastuksesta laaditaan kirjallinen, kattava ja helppolukuinen raportti.
 
 
 

 

 

LAAJUUS

Omakotitalon kuntotarkastus on tarkastuksista laajin ja tarkastukseen kuuluvat aina vähintään asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeessa määritellyt toimenpiteet ja tarkastuskohteet. Osakehuoneistoissa huoneiston ulkopuolinen tarkastus rajautuu tarkastettavan huoneiston kohdalla oleviin rakenteisiin. Muita huoneistoja tai rakenteita ei tarkasteta. Kerrostalohuoneistoissa tarkastus rajoittuu huoneiston sisäpuolelle.

Tarkastuksen yhteydessä kuntotarkastaja arvioi pintapuolisesti sekä saatavilla olevista asiakirjoista ja saamistaan tiedoista, onko tarvetta jonkin rakenteen tai rakenneosan kunnon tai toteutustavan tarkemmalle selvittämiselle ja suosittelee tarvittaessa lisätutkimuksia.
 

Mikäli kuntotarkastuksen laajuutta joudutaan rajoittamaan esimerkiksi siten, ettei kaikkea voida tarkastaa näkö- ja/tai kulkuyhteyden puuttumisen vuoksi tai tarvittaviin kuntotutkimuksiin ei saada lupaa, rajausten laajuus, merkitys ja syy kirjataan kuntotarkastusraporttiin.

Talotekniset järjestelmät arvioidaan pintapuolisiin havaintoihin, omistajalta saatujen tietojen, saatavilla olevien asiakirjojen ja ikään perustuen.
 
Mahdollisten vaurioiden syntymisen syihin otetaan kantaa vain syy-yhteyden ollessa
yksiselitteinen ja selvästi osoitettavissa, muussa tapauksessa suositellaan lisäselvityksiä tai -tutkimuksia.

valmistau-tuminen

valmistautuminen

Alkuhaastattelulomake

Kuntotarkastuksen tilauksen yhteydessä tilaajalle toimitetaan alkuhaastattelulomake kohteen omistajan täytettäväksi. Lomake on tarkoitus täyttää etukäteen, kuntotarkastuksen yhteydessä läpikäytäväksi, minkä jälkeen lomake liitetään kuntotarkastusraporttiin.

Tilaussopimus
Tilaussopimukset toimitetaan kaikille tilaajaosapuolille sähköpostitse sähköisesti allekirjoitettaviksi. Tilaussopimuksen tulee olla allekirjoitettu ennen tarkastuksen alkua. Sopimusehtoihimme voi perehtyä etukäteen tästä.
 
Käytännön valmistelut

Ennen tarkastusta tulee huolehtia, että

  • tarkastajalla on mahdollisuus nähdä kohteen olemassa olevat asiakirjat
  • kaikki tilat voidaan tarkastaa, myös yläpohjatilat ja ryömintätilat
  • kaivojen kannet ovat näkyvillä ja helposti avattavissa
  • pesutiloja ollaan käyttämättä vähintään 24h ennen tarkastusta
  • tiloja ei tuuleteta

 

Lisäksi tilaaja voi perehtyä Rakennustietosäätiön julkaisuun; KH 90-00393 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, tilaajan ohje